Meest gestelde vragen
Duinzicht

Als u van plan bent om een nieuwbouwwoning te kopen dan komt er veel bij kijken. Wij hebben de meest gestelde vragen verzameld. Grote kans dat uw vraag hier beantwoord wordt.


Mijn VanWonen is een persoonlijke omgeving die alleen voor u toegankelijk is door in te loggen via de projectwebsite. Hier kunt u actuele informatie vinden over het project. Hier kunt u uw persoonlijke documenten vinden en de gegevens van uw contactpersonen.

Na het verkoopgesprek vraagt de klantmanager of u een optie op de woning wilt. Een optie houdt in dat het bouwnummer tijdelijk voor u gereserveerd wordt. Een optie verplicht u nog tot niets en is kosteloos. In deze bedenktijd kunt u uitzoeken of u definitief over wilt gaan tot aankoop van de woning. Uiteraard beantwoorden wij uw vragen graag zodat u een weloverwogen beslissing kunt nemen. Past de woning niet bij uw woonwensen dan wordt de optie geannuleerd. Hiervan ontvangen wij graag een bevestiging per mail, waarna wij vrij zijn om een andere kandidaat te benaderen.

Bij nieuwbouw is er geen kosten kosten (k.k.), maar een koopsom v.o.n. Een koopsom vrij op naam betekent dat u koopt inclusief belasting (21% BTW) en inclusief bijkomende kosten zoals:

* Grondkosten: nadat de opschortende voorwaarden zijn vervallen wordt u over de grondkosten rente in rekening gebracht;
* Bouwkosten, inclusief loon- en materiaalkostenstijging;
* Kosten van architect en overige adviseurs;
* Aanleg- en aansluitkosten van water, elektra en riolering;
* Aanlegkosten telefoon en kabel;
* Gemeentelijke leges;
* Notariskosten voor de aankoop van uw woning;
* Omzetbelasting (nu 21%; eventueel wettelijke wijzigingen van dit BTW-tarief worden aan u doorberekend)            ;
* Kosten Waarborgcertificaat Woningborg   

De kosten die niet in de V.O.N. prijs zitten zijn o.a:
* Kosten voor eventueel meerwerk;
* Abonnee- en aansluitkosten voor telefoon, internet en kabel;
* De afsluitprovisie en notaris- en kadasterkosten voor uw hypotheek;
* Kosten voor het aanvragen van hypotheekgarantie;
* Renteverlies tijdens de bouw;                    
* En vergeet de inrichting van uw huis en de tuin niet, zodat het helemaal uw thuis wordt.

Wanneer u de beslissing heeft genomen om tot aankoop over te gaan, wordt de koopovereenkomst en de aannemingsovereenkomst voor u in concept opgemaakt.
Deze documenten zijn goedgekeurd door de projectnotaris en het Waarborggarantiefonds. De koopovereenkomst wordt gesloten met VanWonen (aankoop grond) en de aannemingsovereenkomst met de aannemer (bouw woning). Ter voorbereiding op de ondertekening ontvangt u de concept overeenkomsten ter beoordeling. Voor vragen over de inhoud van beide overeenkomsten kunt u terecht bij uw klantmanager. Na uw akkoord worden beide overeenkomsten ter digitale ondertekening aangeboden.

Na goedkeuring van de overeenkomsten ontvangt u de definitieve koop- en aannemingsovereenkomst per email. De documenten worden digitaal ondertekend: hierin zijn twee mogelijkheden.
1. Thuis ondertekenen: koopt u samen dan ontvangt eerst koper één de email ter ondertekening en nadat deze is ondertekend ontvangt koper twee de email ter ondertekening.
2. Samen met klantmanager ondertekenen: U kunt ook samen met uw klantmanager de inhoud van de overeenkomsten doorspreken om daarna gezamenlijk de overeenkomsten te ondertekenen (digitaal/fysiek).  Nadat alle personen ondertekend hebben, worden de overeenkomsten verwerkt en binnen een aantal werkdagen aan u per e-mail verstuurd. Deze zijn dan ook te raadplegen in Mijn VanWonen.

Nadat u de door alle partijen ondertekende koop- en aannemingsovereenkomst per e-mail ontvangen heeft, gaat de bedenktijd van 1 kalenderweek in.

Op verzoek kunt u eenmalig uitstel van voorbehoud financiering aanvragen. Let op: dit verzoek dient u schriftelijk en onderbouwd bij VanWonen in te dienen voordat de termijn van 2 maanden is verstreken.

Indien u binnen de 2 maanden na ondertekening van de koop- en aannemingsovereenkomst de financiering niet rond krijgt, is het mogelijk om de koop te ontbinden.  
In dit geval dient u aan VanWonen een schrijven te overhandigen waarin de hypotheekverstrekker bevestigt dat de geldlening niet verstrekt kan worden. Via een aangetekende brief of een e-mail aan klantcontact@vanwonen.com met ontvangstbevestiging kunt u een verzoek tot ontbinding van de gesloten overeenkomsten aanvragen.

Bij een nieuwbouwwoning kan gekozen worden voor meerwerk, afhankelijk van uw persoonlijke wensen. Hoewel uw woning met aandacht is ontwikkeld, wilt u misschien sommige zaken naar eigen wens uitvoeren. Hiervoor stelt de aannemer een ‘meer- en minderwerk-lijst’, ook wel koperskeuzelijst genoemd, beschikbaar.

Er zijn meestal 3 soorten aanvullende keuze-lijsten:
- ruwbouwlijst: bijv. uitbouw, dakkapel, garage etc.
- afbouwlijst: bijv. wandcontactdozen, loze leidingen, etc.
- showroom: bijv. keuken, sanitair en tegelwerk

Zodra de deadline voor het doorgeven van het gewenste meer- en minderwerk is verstreken, worden alle door u gekozen opties (inclusief keuzes vanuit de showrooms) verwerkt in een opdrachtbevestiging en bijbehorende optietekening. Deze tekening is een vastlegging van hetgeen samen met uw kopersbegeleider is aangegeven via de meer- en minderwerkopties.

De bouw van een project gaat pas definitief van start op het moment dat er geen onzekerheden meer zijn. Zijn er voldoende woningen verkocht? Heeft de Gemeente onherroepelijke toestemming verleend? Is het plan geaccepteerd door het waarborgfonds? Enz. Dit noemen wij opschortende voorwaarden. Per project kan dit verschillen. Pas als deze onzekerheden zijn ‘vervallen’ kan er gestart worden met de bouw.

Zodra de opschortende voorwaarden zijn vervallen ontvangt u van ons per post hiervan een bevestiging, de zogenaamde ‘hoerabrief’. Hierin staat vermeld tot welke datum u de gelegenheid krijgt om (rentevrij) naar de notaris te gaan voor de grondoverdracht (akte van levering) en hypotheekakte. Nadat u deze brief heeft ontvangen, wordt u uitgenodigd door de notaris voor het passeren van de akte van levering. Een feestelijk moment, want na ondertekening van de aktes bent u officieel eigenaar van de grond.

Een vroege kennismaking met uw buren vinden wij belangrijk, zodat u zich snel thuis voelt in de buurt en ervaringen met elkaar kunt delen. Dit moment valt vaak samen met het startbouw feest dat wij samen met de aannemer organiseren.

Het kunnen zien van de voortgang van de bouw is prettig: het geeft u houvast tijdens het wachten, omdat u dan ziet dat uw woning steeds completer wordt. Tijdens het bouwproces informeren wij u via nieuwsbrieven over de stand van zaken. Kijkdagen worden georganiseerd zodra de woning waterdicht en veilig te betreden is. Mocht u gedurende de bouw nog tegen iets aan lopen of vragen hebben, dan kunt u altijd contact opnemen met uw kopersbegeleider. Deze kent uw situatie, denkt met u mee en staat voor al uw vragen klaar. 

In de aannemingsovereenkomst staan het aantal werkbare dagen genoteerd waar binnen de aannemer uw woning dient op te leveren. Werkdagen worden als onwerkbaar beschouwd wanneer door omstandigheden buiten de aansprakelijkheid van de aannemer, gedurende tenminste 5 uur het grootste deel van werknemers of machines niet kan worden gewerkt, denk hierbij aan regen/vorst of andere omstandigheden.
Niet als werkdagen worden beschouwd: algemeen erkende, door de overheid of in een CAO voorgeschreven rust- en feestdagen, vakantiedagen en andere vrije dagen. Een jaar telt gemiddeld 180 werkbare dagen.

Wanneer u naar de notaris gaat voor de grondoverdracht (akte van levering), wordt -indien van toepassing- de hypotheekakte ook gepasseerd. Met een deel van dit bedrag betaalt u de grondkosten en wordt u eigenaar van de grond. Het andere deel is nodig voor de betaling van de aanneemsom en wordt op een speciale rekening gezet, genaamd ‘bouwdepot’.Uit dit bouwdepot betaalt u de facturen die u in verschillende termijn van de aannemer krijgt.

De koopsom van een nieuwbouwwoning bestaat uit 2 delen; de grondkosten en de aanneemsom. De grondkosten betaalt u in één keer bij de notaris als er met de bouw wordt gestart. Vervolgens gaat u het resterende gedeelte (de aanneemsom). De termijnen vindt u terug in de aannemingsovereenkomst. Elke keer als de aannemer een bouwfase afrondt krijgt u een rekening van de desbetreffende termijn. Die rekening betaalt u dan uit het bouwdepot.

Wanneer de woning wordt opgeleverd en er zijn geen opleverpunten, dan zet u op het opleverrapport een handtekening waarmee de laatste 5% die als bankgarantie door een notaris is achtergehouden, wordt overgemaakt aan de aannemer. Als er nog gebreken zijn die door de aannemer hersteld moeten worden, dan blijft de 5% voor maximaal 3 maanden in depot zodat de aannemer bepaalde gebreken nog zal herstellen.

Wanneer de bouw bijna klaar is, krijgt u een bericht dat de woning bijna wordt opgeleverd.
U ontvangt een uitnodiging voor een ‘vooroplevering’ of ‘schouw’ en een datum waarop uw woning officieel opgeleverd wordt. Bij de vooroplevering controleert u de nieuwbouwwoning op gebreken en afwijkingen. Tijdens de vooroplevering vindt de eerste controle plaats; uw nieuwbouwwoning is vaak nog niet helemaal klaar. De aannemer kan hier dan nog vóór de oplevering mee aan de slag, zodat er na de oplevering minder of geen herstelwerkzaamheden nodig zijn.

Gaat u nog voor de oplevering verhuizen naar een tijdelijk adres? Geef dan uw adres door aan klantcontact@vanwonen.com. VanWonen zal uw adres ook doorgeven aan de aannemer en notaris zodat iedereen op de hoogte is.

Vanaf de start van de bouw tot de oplevering is uw woning verzekerd door de aannemer middels een zogenaamde CAR-verzekering (Construction All-Risk). Vanaf de opleveringsdatum dient u de woning zelf te verzekeren.

Op het moment dat u de sleutel ontvangt, dient u zelf te zorgen voor de nutsvoorzieningen en is het belangrijk dat uw nieuwe woning verzekerd is. U heeft dan even een tijdelijke dubbele inboedelverzekering en opstalverzekering nodig: op uw oude huis én op uw nieuwe huis!

Zodra u de sleutels van uw nieuwe woning ontvangen heeft, kunt u aan de slag om de woning naar uw eigen smaak af te werken en in te richten. Wanneer u dan verhuisd bent, zult u het voelen: dit is mijn (t)huis! Een voordeel van een nieuwbouwwoning is dat het nieuw en comfortabel is, hierdoor heeft uw woning de eerste vijf jaar nauwelijks of geen onderhoud nodig.

Bij VanWonen staan innovatie en duurzaamheid hoog in het vaandel. De woningen voldoen aan de toekomstige duurzaamheidsdoelstellingen en zijn energieneutraal. Dit zorgt niet alleen voor een lage energierekening, maar ook voor een leefbaar klimaat voor de komende generaties.

VanWonen is vanaf het begin tot het eind benieuwd hoe u onze dienstverlening ervaart. Daarom sturen wij gedurende het proces een vijftal enquêtes naar onze klanten om te vragen of alles naar wens verloopt. Hiermee kunnen we in de toekomst onze kwaliteit van dienstverlening en die van onze partners verbeteren. 

Er zijn geen vragen gevonden.

"Laat mij u helpen uw nieuwe thuis bij VanWonen te vinden"

Jolein Steenbergen
Uw Klantmanager Duinzicht
+31 6 825 106 12 Mail mij jolein@vanwonen.com Inschrijven nieuwsbrief

"Laat mij u helpen uw nieuwe thuis bij VanWonen te vinden"